Your Company Logo Here

Kontakt oss:

Advokatfirmaet Andersen
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf +47 22 41 95 55
Fax +47 22 42 01 63
E-post: anders.andersen@aajuss.no 

Priser

Tjeneste Pris
Førstegangskonsultasjon Gratis dersom videre oppdrag ikke avtales
Ordinær timepris fra - til Kr 1.020 (kr 1.275 inkl. m.v.a) til kr 2.200 (kr 2.750 inkl. mva)

Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet.

Timeprisene inkluderer alle normale kontortekniske tjenester, herunder porto, kopiering med mer. Eventuelle særskilte utlegg så som reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser, rettsutgifter, vitneutgifter, gebyr ved innhenting av journaler med videre kommer i tillegg.

Avhengig av sak og sakstype kan det tilbys individuelle kostnadsgarantier.

Arbeid faktureres i utgangspunktet for hvert påbegynte kvarter.

For enkelte typer saker kan klienten ha krav på at motparten(typisk forsikringsselskapet) dekker advokatutgiftene. Vi vil snarest avklare om klienten har anledning til å få dekket hele eller deler av sine advokatutgifter hos motparten.

For enkelte typer saker kan klienten ha krav på at omkostninger dekkes gjennom en særskilt forsikringsordning, typisk rettshjelpforsikring i tilknytning til hjem/innboforsikring eller bilforsikring. Det påløper som regel en egenandel ved bruk av rettshjelpforsikringer, typisk kr 5.000 i grunnegenandel + 20% av overskytende omkostninger. Vi vil snarest avklare om klienten har anledning til å få dekket hele eller deler av sine advokatutgifter gjennom forsikringsordninger.

Frem til tilsagn om omkostningsdekning fra motpart eller rettshjelpforsikring er gitt, er klienten ansvarlig for påløpte kostnader som eventuelt viser seg å være unntatt dekning. Klienten er også ansvarlig for senere påløpte kostnader som ikkke dekkes andre steder.»

Fri rettshjelp

  Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, herunder trygdeklager. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene, herunder anker til Trygderetten.

  Fri rettshjelp kan også innvilges i saker med erstatning for personskade, ved søknad om voldsoffererstatning og
  oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold.

  Dersom en har særskilt forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand får en som regel ikke fri rettshjelp (de fleste har rettshjelpforsikring tilknyttet sin hjem/innboforsikring).

  For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at inntekt og formue er under rettshjelplovens grenser. Inntektsgrensen for fri rettshjelp pr. april -18
  kr 246.000 for enslige og kr 369.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000. Det er bruttoinntekten som legges til grunn ved
  vurderingen av inntekter. Ved formuesvurderingen legges
  nettoformuen til grunn.

  Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene, blant annet dersom formuesoverskridelse refererer seg til boligformue.

  Det betales ikke egenandel ved fri rettshjelp i de særskilte sakstyper der fri rettshjelp innvilges uavhengig av inntekt og formue. Når søker har årlig bruttoinntekt under kr 100.000 skal det ikke betales egenandel i noen saker.

  I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (pt. kr 1.020,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til åtte ganger salærsatsen. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen. Advokaten krever inn egenandelen.

  Du kan kontakte advokatfirmaet Andersen for nærmere informasjon om ordningen med fri rettshjelp, herunder om din sak berettiger til fri rettshjelp. Du kan også oppsøke Fylkesmannens hjemmeside «Rettsråd.no»: